Danmark

Retzlaff i Danmark 1856-1890

Caroline Wilhelmine Albertine Retzlaff

Caroline udvandrer fra Sverige til Danmark 9. maj 1856 og får arbejde som tjenestepige på et høkeri i Nygård ved Helsingør. Hun er registreret i Helsingør Politis Tyendeprotokol, hvor der står at hun har fremvist behørig skudsmålsbog og skal tjene hos Høker Thomsen ved Nygaard. Hun møder en ung fyr og bliver gravid tre år efter. Den 16. august 1860 føder Caroline et drengebarn, som får navnet Johan Frederik Retzloff. Som mange andre børn på den tid dør den lille dreng tre måneder senere (10. december 1860). Faderen er i kirkebogen for Sct. Olai Kirke anført som Johan Frederik Christensen, søn af brændevinsbrænder Johan Christensen, Sct. Annagade 1 (Ft. 1850). De to bliver aldrig gift og livet går videre for den unge Caroline fra Sverige

Caroline gifter sig med Johan E Hamberg

Caroline søger trygheden og finder en meget ældre mand Skræddermester Johan Erich Hamberg. De bliver viet i Sct. Olai kirke den 28. juni 1861. Som forlovere finder vi sadelmager Goldsmith samt snedker Goldsmith. Johan Hamberg er på dette tidspunkt 62 år. De bosætter sig i Brøndstræde 6 i Helsingør og Johan fører skræddervirksomheden videre sammen med sin unge kone. I løbet af de næste 11 år får de fem børn. Johan Gustav Adolph er den førstefødte og han bliver døbt 31. maj 1863. Han lever dog ikke mere end lidt over to år og d. 14. september 1865 dør den lille dreng af vattersot. Det var en meget smertefuld sygdom og skyldtes ofte nedsat hjertefunktion på grund af væskeansamlinger i kroppen. Carl Gustav Hamberg fødes den 1. september 1865. To år senere fødes Agnes Marie Hamberg (16. december 1867). Axel Daniel Hamberg kommer til verden 31. december 1868 og sidst forøges familien med August Edward Hamberg som fødes 31. juli 1871. Interessant er det at, som faddere figurerer ”moderen”, Christine Jørgensen, Helsingør samt Aage Olsen, Sverige. Sidstnævnte kommer senere til at spille en vigtig rolle i familien Retsloffs liv.

Caroline bliver enke

Johan og Caroline lever et godt liv. Skrædderforretningen giver dem mad på bordet, Johan har flere svende i sit brød og de ejer deres egen bolig på adressen Brøndstræde 6 i Brøndstræde omkring 1900Helsingør. Huset er ikke stort, men der er plads til alle. Alt godt får dog en ende og Johan Erich Hamberg dør d. 30 marts 1874. Caroline er nu enke med fire børn at forsørge. Først går det godt for Caroline, men uden den gamle Hambergs skrædderforretning bliver det svært at få indtægter. Caroline ernærer sig ved de indtægter hun kan få ved at leje værelser ud i det lille hus i Brøndstræde. Pladsen må have været trang og for den relativt unge kvinde har aftenerne været lange. Hun indleder et forhold til en af sin mands tidligere svende – Aake Ohlsson. Måske har de allerede haft et godt øje til hinanden mens den gamle Hamberg levede, men atten måneder efter hans død, den 6. november 1875 føder Caroline sit sjette barn. Han får navnet Ejner Robert Emanuel Retsloff og i kirkebogen i Sct. Olai kirke står der at hans far hedder: Aake Ohlson af Revinge ved Malmö. Der står desuden at han var skræddersvend. Ifølge politiets protokol for rejsende håndværkere i 1870 kom Åke fra København for at arbejde hos Hamberg i dennes skrædderforretning. Samme sted angives det at han er kommet fra Malmø til København den 4. november 1868. Det er iøvrigt sparsomt med oplysninger om Aage Ohlsons færden herefter og han forsvinder hurtigt ud af Carolines og Ejners liv.

Aake Ohlsson bliver gift og flytter til Grenå

Aake Ohlsson flytter til Faxe, hvor han ernærer sig som skræder. Han dukker op igen i historien da han d. 26.08. 1877 bliver viet i Skt. Paul Kirke i København. Bruden hedder Christine Vilhelmine Caspersen (f. 1852). Ved folketællingen i 1880 bor de på adressen Nørre Voldgade 20 i København. På et eller andet tidspunkt får parret kontakt med en kvinde, der er gravid og gerne vil bortadoptere sit barn. Lille Charlotte Amalie fødes 02. januar 1880 og døbes 31. januar i Vor Frue Kirke. Hun får i kirkebogen efternavnet Ohlsson og i bemærkningerne er anført at Aake og Christine adopterer barnet ved bevilling af 08.07. 1880. Charlotte Amalies biologiske mor hedder Christiane Margrethe Amalie Hornung og optræder som gudmor ved dåben. Familien flytter til Grenå, hvor de ved folketællingen i 1890 bor i Grenå Købstad i Storegade (matrikel 122). Aake dør af cancer d. 22. februar 1893 og begraves d. 27. februar på Grenå Kirkegård. Charlotte Amalie konfirmeres d. 01. april 1894 i Grenå Kirke. Senere flytter hun til Århus og derfra til København, hvor hun uddanner sig til sygeplejerske. Hun bor 1. februar 1901 St. Kongensgade 93, som tyende hos “Shcellers”. Ved Folketællingen februar 1916 bor hun Kronprinsessegade 50, men er tilsyneladende tilknyttet Opdragelsesanstalten Frederik d. 7.’s stiftelse i Jægerspris. Her er hun registreret under Dansk Sygeplejeråd og har måske været her som konsulent ell. lign. Bor igen i Kronprinsessegade 1922 og 1925 som uddannet sygeplejerske. Charlotte Amalie dør 23. juli 1967 i De Gamles By i København 87 år gammel.

Caroline møder Phillip Winther

Caroline bliver boende i huset i Brøndstræde sammen med børnene og ved folketællingen i 1880 står der at der i ejendommen bor en ung mandlig lejer. Han er ugift skibstømrer og hans navn er Johan Philip Winther. Han kommer fra en stor søskendeflok og er født i Helsingør i 1850. Caroline tiltrækkes af den unge Philip og de får sammen to børn. Albertine Vilhelmine Winther fødes 4. maj 1880. ( I kirkebogen er det anført at moderen er udtrådt af folkekirken 12. juni 1878 og genoptaget 30. juli 1879) Den 2. april 1882 fødes deres andet barn. Han får navnet Christian Vilhelm Albert Winther og er tilsagt at døbes i kirken den 8. juli, men bliver syg og må derfor døbes i hjemmet i Brøndstræde. Den lille dreng bæres til dåben af hans moster Elise Jonasson fra Helsingborg. Agnes og Carl Hamberg, som er Christians halvsøskende deltager som faddere. Caroline bliver aldrig gift med Philip og børnene fødes, som man kaldte det dengang, uægte. Philip dør 45 år gammel af tuberkulose d. 7. december 1895 og bisættes i Sct. Mariæ Kirke. Hans sidste adresse findes i FT 1890, hvor han tilsyneladende bor på adressen Brøndstræde 34, som logerende sammen med enken Christine Nordstrøm.

Det virker ikke som om Philip er en stor støtte for Caroline og i 1880 står der i folketællingen intet om deres forhold. Hun ernærer sig ”ved indtægter fra ejendommen” og er begyndt at få fattighjælp. Det skal senere vise sig i skiftet efter Carolines og Johan Hambergs dødsbo hvor galt det har stået til for Caroline. Livet i det gamle Helsingør var hårdt uden ægtemand og hendes uægteskabelige forhold – først til Aage Ohlson og senere Philip Winther – har ikke været befordrende for at støtte hendes anseelse i byen. Hun har tilsyneladende ikke kunnet drive den gamle Hambergs skrædderforretning videre uden ham, så hun er ikke en del af det etablerede borgerskab i byen længere. Hendes og børnenes tilværelse bliver mere og mere forhutlet.

Caroline dør af kopper

Om det er fordi hendes modstandskraft er nedsat på grund af det hårde liv eller om hun bare, som mange andre på den tid er uheldig vides ikke, men den 17. juni 1883 dør Caroline af kopper på hospitalet i Helsingør. Hun har beholdt navnet efter skræddermester Hamberg indtil sin død, men beholder også navnet Retzlaff, som hun nu har givet videre til Ejner Robert Emanuel.

Billede: Annonce bragt i Helsingørs Avis mandag den 18. juni 1883.

At vor højtelskede Moder Karoline Wilhelmine Albertine Hamberg, født Retsloff, er afgaaet ved Døden efter en meget haard Sygdom, bekjendtgjøres herved for Slægt og Venner af hendes dybtsørgende Børn. Begravelsen bliver nærmere bekjendtgjort.

Carolines død blev bekendtgjort i dagbladet, som den gang i Helsingør hed ”Helsingørs Avis”. Det fremgår af denne lille annonce, at sygdommen kopper var en opslidende og frygtelig sygdom og den sidste tid har ikke været sjov for nogen i familien. Den yngste lille Christian Vilhelm Albert var dårligt vænnet fra sin moders bryst, da hun har fået sygdommen og både Ejner og Albertine har været små og har umuligt kunnet forstå deres moders svære situation. Man må håbe at der har været i det mindste nogen der har kunnet tage sig af disse børn under og efter Carolines sygdom. Det er bemærkelsesværdigt at det er hendes børn, der står som bekendtgørere af dødsfaldet og ikke voksne familiemedlemmer som f.eks. Carolines søskende. Umiddelbart efter dødsannoncen sættes flere annoncer i Helsingørs Avis.

Billede: Annonce bragt i Helsingørs Avis juni 1883

Helsingørs Fattigvæsen.

To drenge på et og syv Aar og to Piger på tre år ønskes anbragt i Pleje helst på Landet. Man henvender sig til Emil Nielsen Fattigforstander, Bjergegade 12.

Denne artikel er uden tvivl sat i dagbladet med det formål at finde plads til Ejner (7 aar), Christian (1 år) og Albertine (3 år) samt endnu en pige på tre år.

Auktion over Løsøre.

Torsdagen d . 8de November, Form.[iddag] Kl. 9½, bortsælges ved Auktion, der afholdes i Søstræde Nr. 2, en stor del Indbo bestaaende af Møbler, Sengklæder, Kjøkkentøj m.v. Kl. 12 Middag bortsælges 1 Billard med tilbehør samt en del Manufakturvarer. Kataloger kunne forinden Auktionen erholdes hos Kjøbmand Joelsson. Valeur.

Billede: Auktionsindkaldelse for det løsøre, som hørte til familiens bo. Alt skulle realiseres i forbindelse med skiftet.

Alle og Enhver, som måtte have Noget at fordre i Fællesboet efter efg. Skrædermester Johan Erik Hamberg og ligeledes afg. Enke Caroline Vilhelmine Albertine f. Retzloff, i hvilket Bo Arv og Gjæld ikke er vedgaaet indkaldes herved med 3 maaneders Varsel til for undertegnede Skifteret at anmelde og bevisliggjøre deres Krav.

Helsingørs Skifteret, d. 19 Juli 1883

Mabl. O. E. Rebling. Pb. Rosenstand.

En af tre indkaldelser af fordringer i boet. Rebling var Skifterettens formand og Rosenstand advokat.

Ifølge Bestemmelse af Helsingør Skifteret, der behandler Fællesboet efter afg. Skrædermester Johan Erik Hamberg og ligeledes afg. Enke Caroline f. Retzloff bliver den dette Bo tilhørende Ejendom Matr. Nr. 425 af Helsingørs Bygrund for Hartkorn ¼ Album, med Bygninger under [Brt..or] Nr. 482 i Brøndstræde her i Staden stillet til Bortsalg ved 3 Auktioner der afholdes: Onsdagen d. 29. August, Onsdagen d. 12 September og Onsdagen d. 26. September d. M. hver dags Middag kl. 12. De to førstnævnte Auktioner afholdes på Auktionsdirektørens Kontor 3. Auktion i den til Salg stillede Ejendom.

Konditioner, Panteattest, Vurderingsforretning samt de øvrige Salget tilhørende Dokumenter ville være til Eftersyn hos undertegnede. Denne Bekjentgørelse tjener tillige til Efterretning for Pantehavere og andre Vedkommende i henhold til Plakat af 22. April 1817

Helsingør d. 8. August 1883.

Valeur.

Caroline var trods sin fattigdom så heldig at ejes sit hus. Hun har dog haft udgifter til dette og som det også fremgår af skiftet er hun ved sin død i restance både med brandforsikring, skatter og afgifter til kommunen. Det er dog salget af den faste ejendom, der gør at der overhovedet bliver noget tilbage til deling mellem de 7 børn. Annoncen ovenfor sættes i Helsingørs Avis og der afholdes tre på hinanden følgende auktioner. Efter sidste auktion har ejendommen ikke frembragt en salgspris på mere end 1560 kr. som var det højeste bud på den tredje auktion den 26. september. Valeuren beslutter derfor at sætte endnu en annonce i avisen for at få hævet prisen. Annoncens ordlyd er som følger:

Lørdagen d. 6. Oktober Middag kl. 12 bliver ved offentlig 4de og absolut sidste Auktion bortsolgt den Fællesboet efter afg. Skrædermester Johan Erik Hamberg og ligeledes afg. Enke tilhørende Ejendom Matr. Nr. 425 i Brøndstræde, heri Staden. Ved 3die Auktion var højeste bud 1560 kr. Konditioner, Vurderingsforretning m.v.ere til Eftersyn hos Undertegnede.

Valeur

Boskiftet i Helsingør Skifteret 1883-1884

Carolines død efterfølges af et skifte i Helsingør Skifteret. Skiftet efter Johan Erik Hamberg og Caroline påbegyndes 17. juli 1883 og afsluttes 1 marts 1884. I skiftets papirer fremgår det at der er en lang række fordringer i fællesboet. Der identificeres i første omgang kun 5 børn som arvinger og der nævnes at der findes yderligere et uægte barn til boet – men ikke hvem. Den 2. juli 1883 sender Chr. Rosenstand Skifteretten følgende:

“tilstilles 25 kr. som er indkommen hertil i bidrag for halvåret til 6 maj fra skrædder Aage Olsson af Grenaa til et af nu afdøde enke Caroline Wilhelmine Albertine Hamberg født uægte barn for hvilket beløbs modtagelse jeg beder mig [..]behageligt meddelt”.

Det er altså lykkedes Caroline at få Aage Ohlsen dømt til hvad man på den tid kaldte alimentationsbidrag til lille Ejner. Det har ikke været nemt dengang – specielt ikke set i lyset af hvor hurtigt efter gamle Hambergs død hun er blevet gravid. (Johan Hamberg døde den 30 marts 1874 og Ejner fødes den 11. november 1876 d.v.s 19 måneder efter!) En mand kunne kun blive dømt til at betale bidraget hvis han tilstod faderskabet og han skulle betale til barnet indtil det fyldte 10 år. Loven blev først lavet om i 1908, hvor bidragsalderen for barnet blev hævet til 18 år. Så Ejner har sikkert ikke modtaget mange bidrag efter førnævnte indbetaling i 1883, hvor han var 8 år gammel. Et beløb på 50 kr. om året var et beskedent om end kærkomment tilskud til en økonomi som den Caroline har måttet leve med og beløbet er – hvis der er kommet flere indbetalinger – gået til den værge, som i skiftet blev udpeget til at tage sig af Ejner efter Carolines død. Dette skal sammenholdes med, at der efter skiftet desuden kun var et beskedent beløb til alle de efterladte børn – i alt 380 kr.

Skiftedommen 1. marts 1884

Skiftet indledes den 17. juli 1883 og bliver afsluttet i Helsingør Skifteret den 1. marts 1884. Følgende er ordlyden fra skifteprotokollen:

Aar 1884 d. 1 Marts blev Helsingørs Skifteret sat fra Raadhuset, hvor da foretoges:

Afg. Skræddermester Johan Erik Hamberg og ligeledes afg. Enke Caroline Vilhelmine Albertine f. Retzlaff. Deres fællesbo.

Til Curator for den mindreårige Carl Gustav Adolf Hamberg samt til værge for de umyndige Agnes Marie og Axel Daniel Hamberg beskikkede retten Glarmester Johannes Markus Johansson, ligeledes beskikkede retten Høker Niels Peter Olsen til værge for Ejner Robert Emanuel Retzloff samt Inspecteur H. N. Madsen til Værge for August Edvard Hamberg, Vilhelmine Albertine Vinther og Christian Vilhelm Albert Vinther. Retten fremlagde derefter Protokoludskrift over de i Boet anmeldte fordringer samt den i Boet affattede Opgjørelse, der bliver at indføre i skifteprotokollen (indf. 328). Sønnen Carl Hamberg samt de tre for de umyndige beskikkede værger der alle vore mødte erklærede sig efter at være gjort bekjendt med Opgjørelsen at de intet imod samme have at erindre.

Mindst en af værgerne viste bekymring for de børn han tilsyneladende havde fået i sin varetægt inden skifterettens afgørelse. H. N. Madsen sendte dette brev til skifteretten (udateret):

Ifølge understøttelsesprotokollens udskrifter efterlader Hambergs Enke sig følgende børn:

Carl Gustaf Adolph Hamberg født 31 august 1865

Agnes Marie Hamberg født 16 december 1867

Axel Daniel Hamberg født 31 december 1869

August Edward Hamberg født 31 juli 1871

Ejnar Robert Emanuel Retzloff født 6 november 1875

[..] skal desuden [være] endnu et uægte Barn, hvis navn og Alder er mig ubekjendt. Boet [..] Eiendommen Mat. No. 425, [..] No 482,[..] No. 6 i Brøndstræde. Det var ønskeligt at boet snarest muligt foretages i Skifteretten navnlig for at [….] sørger for børnene, der forsømmer deres skolegang. Ærbødigst. H. N. Madsen.

De tre yngste børns værge Henrik Nicolai Bertelsen Madsen, havde tidligere været Concillieraad i Vejby Sogn Hjørring Amt samt Inspektør for Fattigvæsenet. Han var gift med Charlotte Wilhelmine Madsen. De boede Stengade 2 ved Folketællingerne både i 1880 og 1890. Madsen var 48 år i 1880 og han og hans kone havde ingen hjemmeboende børn selv. De har dog ikke taget nogen af værgebørnene til sig da ingen af disse figurerer på adressen i 1890.

Skiftet adskiller sig ikke meget fra et skifte i dag, hvor de ”ægte” børn får fuld takst mens de ”uægte” får forholdsvis afregning. Det betød en del for de tre sidste af Carolines børn, som skåledes kun fik halvdelen af hvad de andre børn fik. Under alle omstændigheder var der ikke meget tilbage at arve efter at alle de der havde fordringer på Caroline havde opgjort deres respektive krav. På den anden side må man undres over hvor langt kreditten egentlig rakte på den tid. Selvom Caroline på flere måder var en falden kvinde med tre uægte børn så var omverdenen hende dog mildt stemt. Hun fik således en meget vidtrækkende kredit specielt hos Høker Lindahls Enke. Denne kredit strakte sig helt tilbage til Erik Hambergs død, hvor Caroline den 1. maj 1875 allerede skyldte 35 Rigsdaler og 3 skilling (ca. 71 kr.) I opgørelsen fra Lindahls enke fremgår det at fra dette tidspunkt oparbejdedes gælden i forretningen til 140 kr. hvilket var det beløb som blev anmeldt til boopgørelsen i 1883. Et af de mest hjerteskærende bilag i skiftet er en regning tilstilet Madam Hamberg fra Skotøjshandler G. Johannesson. Carl skulle have nye sko til 8 kr. og Agnes have repareret sine støvler. En regning på alt i alt 14 kr. og 67 øre. På regningen er det anført at Caroline, da de var i forretningen, betalte et beløb på 1 kr. og derefter fik lov at gå med skoene til sine børn. Det var den 15. august 1880. Da Caroline var død godt to og et halvt år efter, var der ikke betalt mere af på gælden.

Værgebørn

Der skulle have indtruffet et mirakel, hvis Caroline skulle have haft mulighed for at vende den udvikling i gæld, som hun var i gang med igennem otte år – og Lindahls enke var ikke den eneste kreditor ved boets deling. Ud over begravelsesomkostningerne, som Fattigvæsnet afholdt kunne man fratrække de ydelser som Caroline havde oppebåret siden hun blev enke i 1874. Summen på 163 Kr. og 56 Øre udgjordes også af de ugentlige uddelinger af brød og smør, som man på den tid kunne få af Fattigvæsnet, hvis man var mindrebemidlet.

Christian Vilhelm Albert Winther er blot et år da han mister sin mor og får som nævnt af skifteretten sammen med sin søster Albertine og sin halvbror August Edward Hamberg beskikket værgen H. N. Madsen. Værgen optager ingen af dem i sin egen familie og det vides ikke hvor hverken Christian eller August bliver sat i pleje. Albertine bliver sat i familiepleje ved Tikøb, Gurre, Nyrup Overdrev By, (Et Hus). Her bor hun ved Folketællingen 1890 hos Jens Larsen (f. 1844), Jordbruger fra Langerød og Eli Maria Olsen (f. 1844), Husmoder fra Øerne. På dette tidspunkt er hun tre år. Hun vokser op hos familien og i en alder af ti år bor hun sammen med en yngre pige på otte år Trine Boserup, samt en ældre pige på 18 år Antoline Andersen. Desuden er der fra København kommet en lille dreng på 1 år til huset. Drengen hedder Julius Larsen.

Carl Gustav Adolf, Agnes Marie og Axel Daniel får som værge Glarmester Johannes Martin Johansen. Der er ingen oplysninger om denne mand og heller ikke om Carl, Agnes og Axel kommer til at bo sammen med samme eller om de kommer i familiepleje andetsteds.Værge for Ejner Robert Emanuel bliver Høker Niels Peder Olsen (Ft. 1890: Detailhandler, Sophiegade [idag Sophie Brahesgade] 5, Helsingør) Ifølge Ejners egen hukommelse var han først hos en købmand på Axeltorv. Måske har han husket forkert eller måske har N. P. Olsen haft en købmandsforretning på Axeltorv. Under alle omstændigheder er købmandskonen hård ved ham og slår ham jævnligt og han løber hjemmefra flere gange og gemmer sig bl.a. oppe på Christine Mølle hvor hans halvbror Axel er sat i pleje hos Emil Wibroe, der er møller og ejer møllen. Efter to flugtforsøg fra de strenge kårflyttes han til en mere kærlig familiepleje hos Skovløber Hans Hansen og dennes kone Ane F. Johansen. Det angives i folketællingen fra 1890 at denne familie bor i “et hus”, som har nr. 16 i Horserød by ved Hornbæk. (Ejners efternavn angives i kilden som “Relsløf”) Huset er Rødehus, som lå lige udenfor Horserød Hegn og ligger der den dag i dag.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s